آرشیوهای برچسب:قیمت تله نوری گرگان

new3

کنترل بیولوژیک آفات

کنترل بیولوژیک آفات
استفاده بیش از حد و نامتعادل از نهاده های شیمیایی در کشاورزی سبب افزایش هزینه های تولید و وابستگی به نهاده های بیرونی و منابع انرژی از یک سو و کاهش بهره وری خاک، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی و متعاقباً اثرات منفی بر سلامت انسان ها و سایر موجودات از سوی دیگر گردیده است. در نتیجه این نگرانی ها، رشد فزاینده تقاضا برای توسعه کشاورزی پایدار در پاسخ به اثرات منفی زیست محیطی و اقتصادی کشاورزی رایج به وجود آمده است (۲۰۰۴ Thapa and Rasul) .herbicide | History, Types, Application, & Facts | Britannica

نظام کشاورزی پایدار برای پاسخ به چالش های مهم کشاورزی مانند زیست محیطی و بازاریابی و جهانی سازی، افزایش فقر و کاهش امنیت غذایی تکامل یافته است. برطبق آمار، در ایران سالیانه بیش از ۲۷۰۰۰ تن آفت کش شیمیایی مصرف می شود (۲۰۰۵ )UNDP . به طور کلی این پیش¬فرض وجود دارد که مصرف آفت کش های شیمیایی موجب بروز مشکلات زیادی می شود. آفت کش ها موادی سمی هستند که می توانند سلامتی انسان را تهدید کنند و موجب آلودگی محیط زیست شوند. مصرف گسترده سموم شیمیایی می تواند تعادل محیط زیست را نیز برهم بزند که در نتیجه آن مشکلات مربوط به مقابله با آفات افزایش مییابد. افزایش آفات و علف های هرز و مقاومت آنها به سموم شیمیایی آفت کش، راه را برای مصرف بیشتر این سموم فراهم کرده و کشاورزان را در یک دور باطل استفاده فزاینده از آفت کش ها گرفتار ساخته است (۲۰۰۶ Heydari). بنابراین، لازم است که از مصرف بی رویه مواد شیمیایی به سمت روش های کنترل غیرشیمیایی و بیولوژیکی حرکت نماییم.

Insect Assassins: Using Biological Pest Control

محور اصلی برنامه های کنترل بیولوژیکی و مدیریت تلفیقی آفات، کشاورزان هستند. بنابراین، آنچه که بیش از پیش لازم است در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات و کنترل بیولوژیکی مورد توجه قرارگیرد محوریت بخشی به کشاورزان و بهره برداران است. که ترویج کشاورزان نقش بسیار مهمی در پذیرش فناوری های بیولوژیکی توسط کشاورزان و مشارکت کشاورزان در برنامه های IPM برعهده دارد در هر صورت مشارکت دهی کشاورزان به عنوان محور پیش برنده مدیریت تلفیقی آفات و کنترل بیولوژیکی، نیازمند توانمندسازی کشاورزان است (borkhani Razzaghi 2008) .

What Is Smart Farming? - iSDA

حفاظت و حمایت از موجودات زنده مفید در کنترل آفات و بیماری ها هدف اساسی دولت ها و ملت های جهان در راستای توسعه کشاورزی پایدار بوده است. در کشور ما از سال ۱۳۷۳ در قالب برنامه های مدیریت تلفیقی آفات با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی زراعی و عطف توجه به مفاهیم و شیوه های کم خطر مبارزه با آفات همچون مبارزه بیولوژیک آغاز گردید (۱۹۹۹ Ahomanesh) .در این روش از دو تکنیک استفاده میشود .۱. رهاسازی توده هایی از دشمنان طبیعی در مناطقی که با ورود آفات جدید به دلیل نبود دشمنان طبیعی احتمال طغیان آفات وجود دارد که در این حالت معمولاً سعی بر آن است که دشمنان طبیعی را از موطن بومی آفات پیدا کرده، به محیطی که آفت جدید وارد شده، منتقل گردد؛ .۲. حفاظت از دشمنان طبیعی در اکوسیستم هایی که گونه های مختلفی از دشمنان طبیعی وجود دارند اما در اثر به کارگیری شیوه های نادرست کنترل مثل مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم قوی در زمان نامناسب جمعیت آنان در حد خیلی کم فعالیت و زیست میکنند. برای بقای آنها لازم است با استفاده از عملیات گوناگون مثل کاشت گیاهان شهددار، میزبانهای جایگزین، منابع گرده، پناه¬گاه و انتشار غذا، شرایط را برای تکثیر و تولید مثل فراوان آن ها فراهم نمود. یکی از اعمال مهم در ایجاد پناه¬گاه و حمایت از آنها لغو انجام سمپاشی های هوایی در مبارزه با آفات محصولات زراعی و جنگلهاست (Fathi 1999). مهمترین اهداف مبارزه بیولوژیک را می توان در سالم سازی محیط زیست، پایین نگه داشتن جمعیت آفات و بیماری ها و تراکم علف های هرز، افزایش جمعیت حشرات مفید با استفاده از روش های بیولوژیک، ایجاد تعادل بین حشرات مفید و آفات مختلف، کاهش هزینه های تولید در واحد سطح با جلوگیری از سمپاشی های بی رویه خلاصه کرد (۲۰۰۴ Biabani) .

Biological Pest Control Market Estimates Industry Analysis, Status and  Business Outlook 2021 to 2026 – KSU | The Sentinel Newspaper

منابع:

رزاقی بورخانی, فاطمه, رضوانفر, احمد, شعبانعلی فمی, حسین, شوکتی آمقانی, محمد. بررسی عوامل تبیین کننده پذیرش کنترل بیولوژیکی آفات برنج در میان شالیکاران شهرستان ساری. کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی, ۱۳۹۱; ۱(۲): ۹۵-۱۰۷.

Ahomanesh A (1999) Reducing pesticide and correct and appropriate using of fertilizer. Zeyton Magazine, 7, p.4. In Persian.

Fathi H (1999). Swedish Policies in Using of chemical Pesticide, Zeyton Magazine, number 7, pp.18-26. In Persian.

Biabani A (2004) Biological control. Sonboleh Magazine, number 101, pp.50-53. In Persian.

Heydari H (2006) field school farmers :Integrated pest management in the Near East. Sarmayeh Newspaper, 190, PP:4. In Persian..

Razzaghi Borkhani F (2008) Components of an effective extension of adoption IPM technology among farmers. First National Conference on new technologies in agriculture and natural resources. Islamic Azad University of Rasht, PP: 1004-1014, February 2008. In Persian.

UNDP (2005) Healthier rice for people, better livelihoods for farmers, safer environment for migratory birds in the Caspian region by farmers field schools method. Tehran.

Rasul G, Thapa G B (2004) Sustainability of ecological and conventional agricultural systems in Bangladesh: an assessment based on environmental, economic and social perspectives Agricultural Systems 79 , 327–۳۵۱.

کنترل بیولوژیک

فرومون­های جنسی

یکی از انواع فرمون­ ها که در برنامه­ های مدیریت تلفیقی آفات جایگاه ویژه ­ای دارد فرومون جنسی است. فرومون­ های جنسی واسطه رفتارهایی هستند که زوج ­ها را به همدیگر می ­رسانند و یا به عبارت دیگر احتمال جف ت­گیری موفقیت­آمیز را افزایش می ­دهند. از فرومون­ ها  برای اختلال جفت­گیری استفاده می­ شود. در این روش، مجیط از فرومون اشباع شده، سبب سردرگمی جنس مخالف و عدم جفت­ یابی و جفت­ گیری می­ شود، موفقیت این روش به وسعت سطح عملیات در منطقه بستگی دارد. از فرومون ­ها به خصوص فرومون ­های جنسی در مبارزه و ردیابی جمعیت آفاتی مانند: کرم ساقه ­خوار، کرم به، کرم غوزه پنبه، مگس میوه مدیترانه­ ای، کرم سیب، کرم هلو، کرم خوشه­ خوار انگور، جوانه­ خوار کاج، ­ابریشم­ باف ناجور، کرم مرکبات، ساقه ­خوار اروپایی ذرت، بید سیب­ زمینی، پروانه پشت الماسی و سوسک ­های مختلف در دنیا استفاده می­ شود.

برای اولین بار Biotenent و همکاران (۱۹۵۹) بعد از ۲۰ سال تحقیق موفق به تشخیص و جداسازی فرومون جنسی پروانه کرم ابریشم شدند. فرومون ­ها سمیوکمیکال ­هایی هستند که توسط افراد یک گونه تولید و دریافت می­شوند. فرومون­ ها خاص گونه بوده و خاصیت انتخابی دارند و هم­چنین غیرسمی هستند. امروزه فرومون ­ها با طیف گسترده به منظور ردیابی، پیش­ آگاهی، اختلال در جفت­گیری و شکار انبوه به کارگرفته می ­شوند، به طوری که در برخی از کشورهای اروپایی استفاده از فرومون جنسی یا، در چندسال اخیر در سطح گسترده­ ای برای ردیابی آفاتی چون خوشه ­خوار انگور و به منظور به دست آوردن زمان کنترل آن مورد استفاده وسیع قرارگرفته ­اند. استفاده از فرومون ­ها در کشورهای غربی رو به افزایش بوده و به یکی از راه ­های مبارزه علیه آفات تبدیل شده که در استفاده­ ی انبوه از تله­ ها و فرومون­ ها هم به ­عنوان یک روش مستقیم در یافتن زمان مبارزه و هم به عنوان یک روش غیر مستقیم در گمراه ­سازی آن­ها به ­کار برده می ­شوند.

تله ها

تله­ ها در شکار انبوه یا جلب استفاده می ­شوند که می ­توانند به ­وسیله­ ی محرک ­های کشش بینایی استحصال شوند و می ­تواند برای تشخیص بویایی با احاطه کردن محرک ­های محیطی به آن ­ها کمک کند. طراحی تله ­ها و موقعیت آن ­ها دو فاکتور مهم هستند که این دو فاکتور مهم می­ تواند باعث جذب بیشتر شود. انواع تله ­ها به شرح زیر است:

تله مکفیل

نوع معمولی این نوع تله از جنس پلاستیک و یا شیشه­ ی شفاف و تقریبا گلابی شکل است که همراه با مواد مایع مانند پروتئین هیدرولیزات یا قرص ­های فرومون استفاده می ­شود. شعاع تاثیر تله های مکفیل با پروتئین هیدرولیزات نزدیک به ۲۰ متر است و در فاصله ۴۰ متری این تاثیر کاهش می یابد و این تاثیر با رطوبت نسبی کم و دمای بالا، افزایش می یابد. نسبت جنسی مشاهده شده در تله مکفیل همراه با پروتئین هیدرولیزات  معمولا ۱:۱ است.

تله دلتا

 تله دلتا یا تله سه گوش، مانند هرمی که طول آن ۳۰ سانتی متر بوذه و مثلث قاعده­ ی آن دارای اضلاعی به طول ۲۰ سانتی متر می­ باشد. کف این تله به چسب آغشته شده و کپسول فرومون در وسط آن قرار می­ گیرد.

تله سرا ترپ ( cera trap)

این تله مخصوص مایع سراترپ بوده و جهت شکار مگس­ های مدیترانه به کار برده می ­شود. این تله از دو قسمت بدنه و درپوش تشکیل شده است که در قسمت بدنه سه سوراخ دایره­ای شکل جهت قرار گرفتن سه تیوپ پلاستیکی تعبیه شده است. طراحی تله به گونه­ ای است که مگس­ ها به راحتی وارد تله شده و در داخل مایع مخصوص سراترپ می­ افتند. تراکم تله در هر هکتار از باغات مرکبات جهت شکار انبوه ۷۰-۱۰۰ عدد می­ باشد میزان مصرف مایع سراترپ ۲۰۰ سی­ سی در هر تله می­ باشد.

تله سطلی funnel trap(قیفی)

تله فونل یا سطلی معمولا به رنگ سبز بوده که از سه قسمت تشکیل شده و شامل یک بدنه سطل مانند در قسمت پائین و یک قسمت قیف مانند و یک صفحه صاف در قسمت بالای آن می باشد.قسمت قیفی شکل در داخل بدنه سطلی قرار می گیرد و در نهایت صفحه صاف روی پایه­های تعبیه شده در قسمت بالا قرار می­گیرد. سبد مخصوص قرار گرفتن فرمون در سوراخی که در قسمت بالای کلاهک تعبیه شده قرار داده می­گیرد.

تله فرولایت (تله نوری)

تله نوری علاوه بر تعیین تعداد حشره، نوعی مبارزه غیر شیمیایی نیز محسوب می گردد و در کاهش جمعیت حشرات موثر است. شب پره‌ها و بعضی حشرات دیگر در شب پرواز می‌کنند. آن‌ها به سمت نورهای روشن جذب می‌شوند. در هر هکتار نصب و جاگذاری ۱۰ الی ۲۵ عدد تشت با منبع نور توصیه می شود.

Ohbayashi N, Shimizu K, Nagata K. 1984. Control of Diamondback Moth Using Synthetic Sex Pheromones. Proceedings of the second International Workshop, Tainan, Taiwan, 10-14 December-1990.99-104.

Weinzierl, R., Henn T., Koehler, P. G. and Tucker, C. L. 2005. Insect attractants and traps, Available in: http://edis.ifas.ufl.edu.

Angeli, G., Antonaroli, R., Nani, C. and Rama, F. 1997. First experiments of control of two chesnut tortricid moth Cydia sp. with the mating disruption technique. Informator Fitopatologico, 47 (1): 65-70.

Bartels, D. W., Hutchison, W. D. and Udayagiri, S. 1997. Pheromone traps monitoring of Z-strain European corn borer (Lepidoptera: Pyralidae): optimum pheromone blend, comparison with blacklight traps, and trap number requirement. Journal of Economic Entomalogy, 90(2): 449-457.

Barbieri, R., Cavallini, G. and Pollini, A. 1996. Grape moths: strategic and experiments in their control, Informaton_agrorio, 52(14): 75-79.

Chanderman, N. 1995. Monitoring the activity of potato tuber moth through pheromone traps. Madras Agriculture Journal, 82: 9-10.

Downham, M. C. H., Mc Veigh, L. C. and Moawad, G. M. 1995. Field investigation of an attracticide control technique using the sex pheromone of the egiptian cotton leafworm Spodoptera littoralis. Bulletin of Entomological Research, 85(4): 463-472.

Copyrights © 2020تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به فروشگاه کود و سم بوتانیکا می باشد

طراحی توسط شرکت ساتین پرداز مهان

 

X